High Fives

Meet Our Board

NACCCA Board 
 

President – Xin Yi

President Elect – Sarina He Yang

Immediate Past President – Young Wang 

Past President of 2019-2020 – Jing Cao

Board of Directors – Zhicheng Jin & Jieli Shirly Li

Secretary – Yiqi Ruben Luo

Treasurer – Qian Katie Sun

Communication Officer – Rongrong Huang

Scientific Advisors – Yan Victoria Zhang, William Weijia Wu, Zhen Zhao

Historian – Zengliu Su, Chao Yuan