top of page
High Fives

Meet Our Board

NACCCA Board 

President – Fang Wu 

President Elect – Qian Katie Sun

Immediate Past President – Sarina He Yang 

Board of Directors – Zhicheng Jin & Li Wang

Secretary – Rongrong Huang

Treasurer – Min Yu

Collaboration Development Officer: Ruben Yiqi Luo

Communication Officer – Amy Siawli Chan

Scientific Advisors – Yan Victoria Zhang, Xin Yi, Zhen Zhao

Historian – Young Wang, Jing Cao, Chao Yuan

bottom of page