top of page
High Fives

Meet Our Board

NACCCA Board 
 

President – Sarina He Yang

President Elect – Fang Wu

Immediate Past President – Xin Yi 

Board of Directors – Zhicheng Jin & Rongrong Huang

Secretary – Jieli Shirley Li

Treasurer – Qian Katie Sun

Collaboration Development Officer: Ruben (Yiqi) Luo

Communication Officer – Jada (Yu) Zhang

Scientific Advisors – Yan Victoria Zhang, William Weijia Wu, Zhen Zhao

Historian – Young Wang, Jing Cao, Chao Yuan

bottom of page