High Fives

Meet Our Board

NACCCA Board 

President - Xin Yi
President Elect - He Sarina Yang
Board of Directors - Jieli Shirly Li & Zhicheng Jin
Secretary - Yiqi Ruben Luo
Treasure -Qian Katie Sun
Communication Officer - Rongrong Huang
Immediate Past President - Young Wang